Waarom is deze e-mail in overeenstemming met de AGV?

Een gerechtvaardigd belang: directe marketing

Deze e-mail is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, meer bepaald artikel 6.1, f van de AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR genoemd).

f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Een verder verwijzing naar Recital 47:

(47) De gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke, waaronder die van een verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt, of van een derde, kan een rechtsgrond bieden voor verwerking, mits de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen, rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokkene op basis van zijn verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke. Een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld aanwezig zijn wanneer sprake is van een relevante en passende verhouding tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, in situaties waarin de betrokkene een klant is of in dienst is van de verwerkingsverantwoordelijke. In elk geval is een zorgvuldige beoordeling geboden om te bepalen of sprake is van een gerechtvaardigd belang, alsook om te bepalen of een betrokkene op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens redelijkerwijs mag verwachten dat verwerking met dat doel kan plaatsvinden. De belangen en de grondrechten van de betrokkene kunnen met name zwaarder wegen dan het belang van de verwerkingsverantwoordelijke wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in omstandigheden waarin de betrokkenen redelijkerwijs geen verdere verwerking verwachten. Aangezien het aan de wetgever staat om de rechtsgrond voor persoonsgegevensverwerking door overheidsinstanties te creëren, mag die rechtsgrond niet van toepassing zijn op de verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitvoering van hun taken. De verwerking van persoonsgegevens die strikt noodzakelijk is voor fraudevoorkoming is ook een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke in kwestie. De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.

Test van Gerechtvaardigd Belang (LIA, Legitimate Interest Assessment)

Is er een gerechtvaardigd belang aanwezig?

Ja, directe marketing, Artikel 6.1, f van de AGV

Is de verwerking noodzakelijk om dit gerechtvaardigd belang te bereiken?

Ja, de verwerking van persoonlijke gegevens een integraal onderdeel van directe marketing. Zonder deze gegevens zou directe marketing niet bestaan omdat de communicatie niet kan worden gepersonaliseerd en afgestemd op de doelgroep.

Afweging tussen het gerechtvaardigd belang en de privacy van de betrokkene

 • Uw contactgegevens komen in onze database voor omdat u:
  • zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief; of
  • een contactaanvraag heeft gestuurd; of
  • een reservatieaanvraag heeft gestuurd; of op andere manier contact met ons
 • Aangezien er een voorafgaande relatie met Domein Marsnil bestaat kunt u verwachten dat wij uw gegevens bewaren voor directe marketing.
 • Enkel e-mailadres en eventueel naam worden verwerkt en geen persoonsgegevens met betrekking op het medische, religieuze, herkomst,…;
 • U kunt elk moment inzage bekomen of uitschrijven;
 • U verkeert niet in een afhankelijkheidspositie.

Conclusie: De afweging tussen het gerechtvaardigd belang en de privacy van de betrokkene is positief.